Projekty

Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych

„Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych”

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Marketingowe SAR z siedzibą w Warszawie,
w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Krakowie,
w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. na terenie województwa małopolskiego.

Więcej o projekcie "Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych"